• Chương 1: Tổng quan về quản trị nhân lực

  • Chủ đề 1: Các chức năng của quản trị nhân lực

   Chủ đề này giúp người học định nghĩa được thế nào là quản trị nhân lực, và liệt kê được các chức năng của quản trị nhân lực thuộc ba nhóm khác nhau; đồng thời phân định được trách nhiệm của Phòng nhân lực và Quản trị viên các cấp trong các hoạt động Quản trị nhân lực.

  • Chủ đề 2: Năng lực và Phẩm chất của nhà quản trị nhân lực

   Chủ đề này giúp người học diễn đạt được vai trò và tầm quan trọng của nhà Quản trị nhân lực; đồng thời viết ra được những năng lực, phẩm chất mà các nhà Quản trị nhân lực cần phải có.

  • Chủ đề 3: Các xu hướng mới trong Quản trị nhân lực

   Chủ đề này giúp người học phân biệt được 3 nhóm yếu tố môi trường, đưa ra được một số ví dụ về tác động tới cách thức quản trị nhân lực; đồng thời minh họa được một số xu hướng mới trong quản trị nhân lực.

  • Bài kiểm tra kết thúc Chương 1

   Đây là bài kiểm tra có tính điểm. Các bạn được làm hai lần và điểm được tính là điểm cao nhất của hai lần làm bài. Để được làm bài kiểm tra này, các bạn cần hoàn thành tất cả các hoạt động của chương. Chú ý thời hạn nộp bài theo quy định.