Ngành Khoa học máy tính với ba chuyên ngành: Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu và Đồ họa máy tính, đào tạo cử nhân có chuyên môn sâu đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong nền kinh tế.