Đào tạo Cử nhân Luật có kiến thức về pháp luật hành chính, hình sự, dân sự, thương mại,...và kỹ năng cần thiết để làm việc tại các văn phòng luật, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước.

Môn học Luật kinh tế là một học phần bắt buộc đối với tất cả học viên thuộc khối ngành Kinh tế tại Trường. 

Học phần này cung cấp cho người học một hệ thống khối lượng kiến thức pháp luật cơ bản về thành lập, tổ chức, hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh; Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh - thương mại; Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và các phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh-thương mại.

Mục tiêu môn học:

Sau khi học xong môn này, người học sẽ:

✔ Nhận diện và phân biệt được các loại hình chủ thể kinh doanh

✔ Nhận biết được cách thức tiến hành các hoạt động kinh doanh thương mại.

✔ Hiểu và vận dụng được các quy định pháp luật về phá sản nhằm tránh thiệt hại trong kinh doanh

✔ Biết vận dụng và lựa chọn cách thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại phù hợp

Môn học Luật kinh tế là một học phần bắt buộc đối với tất cả học viên thuộc khối ngành Kinh tế tại Trường. 

Học phần này cung cấp cho người học một hệ thống khối lượng kiến thức pháp luật cơ bản về thành lập, tổ chức, hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh; Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh - thương mại; Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và các phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh-thương mại.

Mục tiêu môn học:

Sau khi học xong môn này, người học sẽ:

✔ Nhận diện và phân biệt được các loại hình chủ thể kinh doanh

✔ Nhận biết được cách thức tiến hành các hoạt động kinh doanh thương mại.

✔ Hiểu và vận dụng được các quy định pháp luật về phá sản nhằm tránh thiệt hại trong kinh doanh

✔ Biết vận dụng và lựa chọn cách thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại phù hợp