Đào tạo Cử nhân Luật có kiến thức về pháp luật hành chính, hình sự, dân sự, thương mại,...và kỹ năng cần thiết để làm việc tại các văn phòng luật, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước.