Ngành Tài chính – Ngân hàng gồm bốn chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (tổng quát), Bảo hiểm, Tài chính NN và Tài chính DN cung cấp nhân lực cho các lĩnh vực tài chính khác nhau.

Môn học nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức chuyên sâu, biết phân tích và thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại. Sinh viên sẽ có kiến thức lập, xử lý và phân tích chứng từ trong hoạt động thanh toán xuất khẩu. Sinh viên có khả năng xử lý những tình huống phát sinh trong hoạt động thanh toán quốc tế.


Vai trò của môn học:

Đây là môn kỹ thuật nghiệp vụ của ngành tài chính ngân hàng. Sau khi nghiên cứu môn học này sẽ giúp cho sinh viên:

 •  Có kiến thức về thanh toán quốc tế: cơ sở hình thành và cơ sở pháp lý làm nền tảng cho hoạt động thanh toán quốc tế và những điều kiện thanh toán quốc tế trong hợp đồng ngoại thương.
 •  Tổng quan về phương thức thanh toán.
 •  Hiểu và ứng dụng được trong thực tế những phương tiện thanh toán quốc tế, kiểm tra và lập được bộ chứng từ thương mại sử dụng trong thanh toán quốc tế.
 •  Vai trò và quy trình của phòng thanh toán quốc tế
 •  Xử lý tình huống trong thanh toán quốc tế.

Đối tượng nghiên cứu của môn học:

 •  Cơ sở của việc thanh toán quốc tế: phương tiện thanh toán quốc tế và bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế.
 •  Phương thức thanh toán quốc tế: phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ và các phương thức thanh toán quốc tế khác.

Mục tiêu chung:

 •  Môn học nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức chuyên sâu, biết phân tích và thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại.
 •  Sinh viên sẽ có kiến thức lập, xử lý và phân tích chứng từ trong hoạt động thanh toán xuất khẩu.
 •  Sinh viên có khả năng xử lý những tình huống phát sinh trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

 •  Kiến thức
 •  Có kiến thức về những vấn đề cơ bản của hoạt động thanh toán quốc tế.
 •  Có kiến thức xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh toán quốc tế.
 •  Có kiến thức liên quan đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại.
 •  Kỹ năng
 •  Có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế của Ngân hàng
 •  Có kỹ năng xử lý, đánh giá và phân tích những vấn đề liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế tại doanh nghiệp và ngân hàng.
 •  Thái độ
 •  Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai trò của Thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế và đối với ngân hàng.
 •  Có ý thức định hướng, tích lũy kiến thức nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên.

Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về hệ thống ngân hàng, ngân hàng thương mại, cũng như các nghiệp vụ mà ngân hàng thương mại đang tổ chức thực hiện trong họat động thực tế.


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

 Mô tả cơ cấu, bộ máy tổ chức hoạt động và hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại, có khả năng liên hệ thực tế với hệ thống ngân hàng Việt Nam.

 Trình bày và thực hiện nghiệp vụ huy động vốn theo đúng quy trình nghiệp vụ trong khuôn khổ pháp luật.

 Trình bày và thực hiện nghiệp vụ tín dụng theo đúng quy trình nghiệp vụ trong khuôn khổ pháp luật.

 Trình bày và thực hiện nghiệp vụ thanh toán theo đúng quy trình tại ngân hàng.