Ngành Tài chính – Ngân hàng gồm bốn chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (tổng quát), Bảo hiểm, Tài chính NN và Tài chính DN cung cấp nhân lực cho các lĩnh vực tài chính khác nhau.

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiền tệ, ngân hàng, tín dụng và lãi suất. Ngoài ra, nó còn trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng mang tính khái quát về các loại thị trường và tổ chức tài chính, các học thuyết về tiền tệ, lạm phát và chính sách tiền tệ quốc gia.


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

 Mô tả vai trò, chức năng, các hình thái, các chế độ tiền tệ và hệ thống tiền tệ quốc tế.

 Trình bày khái niệm, vai trò, phân loại thị trường tài chính và các tổ chức tài chính.

 Mô tả cấu trúc, hoạt động của hệ thống ngân hàng và chức năng, hoạt động của các ngân hàng thương mại.

 Trình bày bản chất, chức năng của tín dụng, và các lý thuyết về lãi suất, các phương pháp tính lãi suất.

 Trình bày khái niệm, phân loại và cách thức hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

 Mô tả hoạt động phát hành tiền và những vấn đề liên quan.

 Trình bày các học thuyết tiền tệ.

 Trình bày các khái niệm, luận điểm về lạm phát và chống lạm phát.

 Trình bày khái niệm và mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia.


Môn học Thuế là một môn học được xây dựng cho sinh viên thuộc các chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán và Kinh tế - Luật. Môn học này cung cấp cho cho sinh viên kiến thức và nền tảng lí luận về mối quan hệ và sự ảnh hưởng của các loại thuế đến hoạt động của doanh nghiệp. Môn học này sẽ bao quát các chủ đề sau: Tổng quan về thuế, sau đó đi sâu vào các loại thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bao gồm thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên. Ngoài ra, môn học còn cung cấp cho sinh viên thông tin về Luật Quản lí thuế và những định hướng cải cách thuế. Để có thể học tốt môn học này, sinh viên cần học qua và nắm vững các kiến thức cơ bản về tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, kinh tế vi mô và vĩ mô. 


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này học viên có thể hiểu được vai trò của thuế và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phân phối lại nguồn lực và thu nhập nhằm đảm bảo công bằng xã hội. Ngoài ra, học viên còn am hiểu các loại thuế có liên quan và ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp, qua đó, người học có thể tự phân tích, đánh giá và dự báo tài chính của doanh nghiệp trong môi trường hoạt động có sự tác động của thuế. Cụ thể hơn:

✔ Người học có cái nhìn toàn cảnh về hệ thống chính sách thuế Việt Nam.

✔ Người học có thể phân tích nội dung từng sắc thuế, luật thuế. 

✔ Có khả năng vận dụng các luật thuế vào giải quyết tình huống và xác định nghĩa vụ thuế phải nộp.

✔ Tham gia khóa học Thuế này, người học được rèn luyện và tăng cường các kĩ năng mềm như: khả năng tự học, tư duy độc lập, khả năng tranh luận và giải quyết vấn đề trong thảo luận.

✔ Ngoài ra, người học sẽ nhận thức được việc tuân thủ pháp luật về thuế và có ý thức tự giác cập nhật thông tin thuế, tài chính, kinh tế thường xuyên.

Môn học nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức chuyên sâu, biết phân tích và thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại. Sinh viên sẽ có kiến thức lập, xử lý và phân tích chứng từ trong hoạt động thanh toán xuất khẩu. Sinh viên có khả năng xử lý những tình huống phát sinh trong hoạt động thanh toán quốc tế.


Vai trò của môn học:

Đây là môn kỹ thuật nghiệp vụ của ngành tài chính ngân hàng. Sau khi nghiên cứu môn học này sẽ giúp cho sinh viên:

 •  Có kiến thức về thanh toán quốc tế: cơ sở hình thành và cơ sở pháp lý làm nền tảng cho hoạt động thanh toán quốc tế và những điều kiện thanh toán quốc tế trong hợp đồng ngoại thương.
 •  Tổng quan về phương thức thanh toán.
 •  Hiểu và ứng dụng được trong thực tế những phương tiện thanh toán quốc tế, kiểm tra và lập được bộ chứng từ thương mại sử dụng trong thanh toán quốc tế.
 •  Vai trò và quy trình của phòng thanh toán quốc tế
 •  Xử lý tình huống trong thanh toán quốc tế.

Đối tượng nghiên cứu của môn học:

 •  Cơ sở của việc thanh toán quốc tế: phương tiện thanh toán quốc tế và bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế.
 •  Phương thức thanh toán quốc tế: phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ và các phương thức thanh toán quốc tế khác.

Mục tiêu chung:

 •  Môn học nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức chuyên sâu, biết phân tích và thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại.
 •  Sinh viên sẽ có kiến thức lập, xử lý và phân tích chứng từ trong hoạt động thanh toán xuất khẩu.
 •  Sinh viên có khả năng xử lý những tình huống phát sinh trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

 •  Kiến thức
 •  Có kiến thức về những vấn đề cơ bản của hoạt động thanh toán quốc tế.
 •  Có kiến thức xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh toán quốc tế.
 •  Có kiến thức liên quan đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại.
 •  Kỹ năng
 •  Có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế của Ngân hàng
 •  Có kỹ năng xử lý, đánh giá và phân tích những vấn đề liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế tại doanh nghiệp và ngân hàng.
 •  Thái độ
 •  Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai trò của Thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế và đối với ngân hàng.
 •  Có ý thức định hướng, tích lũy kiến thức nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên.

Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về hệ thống ngân hàng, ngân hàng thương mại, cũng như các nghiệp vụ mà ngân hàng thương mại đang tổ chức thực hiện trong họat động thực tế.


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

 Mô tả cơ cấu, bộ máy tổ chức hoạt động và hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại, có khả năng liên hệ thực tế với hệ thống ngân hàng Việt Nam.

 Trình bày và thực hiện nghiệp vụ huy động vốn theo đúng quy trình nghiệp vụ trong khuôn khổ pháp luật.

 Trình bày và thực hiện nghiệp vụ tín dụng theo đúng quy trình nghiệp vụ trong khuôn khổ pháp luật.

 Trình bày và thực hiện nghiệp vụ thanh toán theo đúng quy trình tại ngân hàng.