Đào tạo nhân lực kinh doanh quốc tế trong thời kì hội nhập thông qua trang bị kiến thức, kỹ năng về hoạch định, tổ chức và điều hành các hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư quốc tế.