Cử nhân Luật kinh tế được đào tạo kiến thức bao quát về các lĩnh vực pháp luật chung, pháp luật về tố tụng, và chuyên sâu hơn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.