Cử nhân Công tác xã hội được đào tạo có năng lực chuyên môn về phát triển cộng đồng, an sinh xã hội, tâm lý để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của các cơ sở và các dự án xã hội.