Đào tạo Cử nhân Xã hội học có kiến thức chuyên môn như: xã hội học tổ chức, quản lý dự án xã hội...để đáp ứng được yêu cầu công việc của các loại hình doanh nghiệp, tổ chức khác nhau.

Hầu như cho đến nay, những vấn đề đã được nghiên cứu trong xã hội học rất rộng và đa dạng. Ví dụ, dân số quá đông hoặc quá ít, nạo thai và mất cân bằng giới tính khi sinh, nghèo khổ, các bệnh về tinh thần, ma túy, người già, thất nghiệp, sự xuống cấp của đô thị, tệ nạn xã hội và tội phạm, phân biệt giới, bạo lực gia đình và ngược đãi trẻ em, tham nhũng, mại dâm, môi trường xuống cấp, tỷ lệ những người nhiễm HIV tăng, v...v. Tất cả những vấn đề này đều được xác định là những vấn đề xã hội. Tuy nhiên, mỗi vấn đề xã hội được xem xét từ nhiều quan điểm lý thuyết khác nhau mà mỗi chuyên gia trong từng lĩnh vực lựa chọn những khía cạnh khác nhau của vấn đề xã hội để nghiên cứu.

Xã hội học về sự phát triển, trong hình thức sớm nhất của nó là những ý tưởng triết học về sự vận động và tiến hóa. Những ý tưởng đó đã thúc đẩy sự phát triển của khoa học nhằm đi tìm những nguyên nhân và cách thức của sự vận động và qua đó xác định những yếu tố quyết định của sự phát triển nói chung và phát triển xã hội nói riêng. Sự phát triển của khoa học không chỉ giúp cho con người ngày càng hiểu rõ các hình thức cũng như các yếu tố của sự phát triển xã hội mà hiểu rõ mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.


Mục tiêu môn học:

Sau khi học xong môn này, học viên có thể:

 •  Hiểu được những khái niệm cơ bản như: tăng trưởng kinh tế là gì? Phát triển là gì? Phát triển bền vững, hiện đại hóa, nghèo đói, phụ thuộc, dân số, toàn cầu hóa là gì?
 •  Giải thích được lý thuyết như hiện đại hóa, lý thuyết marxist, lý thuyết về tình trạng phụ thuộc của thế giới thứ 3, lý thuyết hệ thống thế giới.
 •  Nêu được những đặc điểm của bức tranh dân số, tình trạng nghèo đói, toàn cầu hóa
 •  Sử dụng được những công cụ để đo lường về nghèo đói
 •  Phân tích được những thuận lợi và thách thức của dân số tại các nước đang phát triển
 •  Phân tích những thuận lợi/thách thức do toàn cầu hóa gây nên đối với các quốc gia

Đánh giá:

 • Đánh giá giữa kỳ (trắc nghiệm các chương + 2 bài kiểm tra viết): 30%
 • Kiểm tra cuối kỳ tự luận: 70%

Tài liệu tham khảo:

 •  Tài liệu tham khảo chính:
  •  Sen, Amartya (2002), Development as freedom (bản dịch tiếng Việt: Phát triển là quyền tự do. NXB Thống kê, Hà Nội

  •  Trần Xuân Kiêm: Phát triển học (tài liệu hướng dẫn học tập), Đại học Mở Tp HCM.
  •  Manfred B.Steger: Toàn cầu hóa (bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Hải Bằng). NXB Tri Thức. 2011

  •  Đỗ Hồng Quân, Tài liệu học tập môn Phát triển học, 3 chương đầu tiên đã soạn xong. Đại học Mở Tp HCM

 •  Tài liệu tham khảo thêm:
  •  Bùi Thế Cường, Đỗ Minh Khuê (2010), Một lịch sử ngắn về quan niệm phát triển. Trong sách “Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử” (Bùi Thế Cường (cb). NXB Từ điển Bách Khoa Hà Nội, 2010
  • Harrison, David (2005), The sociology of modernization & sociology. London and New York
  •  Hồ Sĩ Quý: Tiến bộ xã hội: một số vấn đề về mô hình phát triển ở Đông Á và Đông Nam Á. Nxb Tri Thức, 2012.

  •  Peet, Richard, Hartwick, Elaine (2009), Theories of Development. London. 2009
  •  Trần Hữu Dũng, (2007), “Dân chủ và phát triển: lý thuyết và chứng cớ”. Tạp chí Thời đại mới, số 10, 3/2007

  •  Trần Hữu Quang, (2005), “Khái niệm hiện đại hóa”, Tạp chí Xã hội học, số 2 (90)
  •  Wester, Andrew (1992), Introduction to the sociology of development. Macmillan