Đào tạo Cử nhân Kế toán có năng lực chuyên sâu về kế toán ứng dụng và các kiến thức liên quan như: tài chính, thuế,...để đáp ứng được yêu cầu công việc tại doanh nghiệp, ngân hàng...