Cử nhân Quản lý xây dựng được đào tạo những kiến thức nền tảng trong cả hai lĩnh vực xây dựng và quản lý để có thể làm việc tại các công ty bất động sản hay cơ quan quản lý xây dựng.