Cung cấp kiến thức nền tảng về kế toán và kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, kiểm soát nội bộ, cùng với chính sách, chế độ và các qui định pháp luật cần thiết cho nghề nghiệp.